Litteratur

Prislistan är uppdaterad 2024-04-01 med vissa nya priser och vissa nya titlar.

Nr BildTitel och beskrivningPris
L8
Sveriges och Norges Jernvägar och stationer
Med anledning af från flere håll uttalad önskan, att en ny upplaga af föreliggande bok måtte fullständigas med vigtigare ekonomiska och tekniska uppgifter angående de olika jernvägarne, äro de i föregående upplagor förekommande uppgifter tillökade med dylika angående resp. jernvägars anläggningskapital såsom aktiekapital, statsanslag, statslån, obligations- och öfriga lån.
Reproduktion 1979, utgiven av MFÖSJ.
Limmad, 216 sidor.
60 kr
L12
TURLISTAN
Tidtabell för sydliga Sverige, sommar upplagan 1937.
30 kr
L13

Västgötaånglok, spårvidd 891, 1872-1982
Ångloken på Västergötlands en gång så talrika smalspårsbanor av den gamla svenska vidden 3 fot eller 891 mm har sedan gammalt rykte om sig att ha en svårutredd historia, eftersom deras privata byggare och ägare till följd av ekonomiska och politiska spelvändningar stundom ägnade sig åt invecklade transaktioner med både lok och spår.
Förf. Yngve Holmgren.
Häftad, 52 sidor.
40 kr
L15
Bild saknas
Statens Järnvägars Författningssamling, särtryck nr 169
Uppgift på personvagnarnas platsantal, vagnvikt m m.
Reproduktion 1985, utgiven av MFÖSJ.
Häftad, 20 sidor.
10 kr
L18
Järnvägsbyggnader i Malmöhus län – rapport från en inventering 1978
I Malmöhus län har under tiden 1 september 1977 – 30 juni 1978 en inventering gjorts av länets järnvägsstationer, undantaget Malmö och Lund Centralstationer. Inventeringen har gjorts i Skånes Hembygdsförbunds regi.
Det insamlade materialet har sedan legat till grund för en klassificering av byggnaderna.
Förf. Inga Emmelin Carlman.
Limmad, 112 sidor.
70 kr

Medlemspris
50 kr, ange medlemsnummer
L19
Bild saknas
LLTJ, Landskrona-Lund-Trälleborgs järnväg AB
Karta över LLTJ-omnibusslinjer och tidtabellerna över dom olika linjerna.
5 kr
L21
CHJ Christianstad – Hessleholms Jernväg 1865-1990
Med tack och lyckönskan åt vår 125-åriga järnväg och med tack även åt alla som endera formen har bidragit till boken ber vi i redaktionskommittén för museiföreningen Östra Skånes Järnvägar och Kristianstads Järnvägsmuseum att få överlämna resultatet av vårt arbete till läsarna.
Det är en jubileumskrönika, som ej får uppfattas som en komplett och uttömmande historik, utan som vi hoppas skall ge glimtar från CHJ då och nu.
Förf. Yngve Holmgren, Gören Lavesson, Göran Thomasson.
Häftad, 72 sidor.
30 kr
L23
Järnvägsbyggnader i Kristianstads län
Järnvägarna Kristianstads län byggdes mellan åren 1859, då Södra Stambanan även nådde detta län, och 1919, då den 1,2 km långa järnvägsförbindelsen mellan Kristianstad och Långebro med bro över Helgeå kunde tas i bruk.
Förf. Yngve Holmgren, Göran Lavesson och Nils Wennström.
Limmad, 95 sidor.
75 kr

Medlemspris
55 kr, ange medlemsnummer
L25
Grefven och Gärdskan – En vådlig historia om en sidolinje
Det började med en växel i stadens bank. Visst – de var förmögna grevar med mycket stora jordegendomar, men det var penningknappt i landet. Skulle de ha fått lösa in sin växel hade bryderi uppstått.
Förf. Nils Erik Wååg.
Hård pärm, 80 sidor.
90 kr

Medlemspris
70 kr, ange medlemsnummer.
L26
Adelsköld i Kristianstad och som det vart
Vart? Jomenvisst. Vi har för all svengelskan glömt det gamla fina verbet varda. Det innebär ett långsamt skeende. Med samfärdseln var skeendet verkligen långsamt under senare hälften av 1800-talet och första delen av 1900-talet.
Förf. Nils Erik Wååg.
Hård pärm, 96 sidor.
75 kr

Medlemspris
55 kr, ange medlemsnummer
L99
Lennarts järnvägsvärld i svartvitt
Lennart Petersson var under 1940-1980-talen verksam vid SJ:s banavdelning, mest vid de småländska smalspårsbanorna. Med ett glödande fotointresse dokumenterade han sin arbetsdag, resulterade i en unik samling vardagsbilder från en värld som nu är helst försvunnen.
Förf. Lennart Petersson
Hård pärm, 112 sidor.
150 kr

Medlemspris
125 kr, ange medlemsnummer
L100
Kristianstads Järnvägsmuseum och museiföreningen Östra Skånes Järnvägar – 20 år av samarbete kring en kulturuppgift.
En bok om det tjugoåriga samarbetet mellan museet och föreningen.
Förf. Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar.
Häftad, 23 sidor.
20 kr
L104
Motorvagnar, Aktiebolaget Hässleholms Verkstäder
En katalog över företagets motorvagnar med ritningar och beskrivning utav vagnen.
Reproduktion 1977, utgiven av Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar, häftad, 14 sidor.
10 kr
L105
Blekinge Kustbana efter breddningen

Boken har hård pärm, 64 sidor med 77 bilder i färg och svartvitt.
Utgiven av Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar
Vardagsbilder från banarbeten och från såväl person- som godstrafiken på Blekinge Kustbana efter breddningen till normalspår för drygt 60 år sedan.
Författaren, lokföraren Bengt Gustavsson, har varit anställd vid järnvägen i snart 40 år och har fotograferat järnvägsmotiv i drygt 50 år.
Grafisk utformning: Olof Wilhelmsson
175 kr
Medlemspris
150 kr, ange medlemsnummer
L106
Bild saknas
HNJ-Ånglok
Häftad, 28 sidor. Författare Yngve Holmgren. Utgiven av Yngve Holmgrens förlag år 1969.
75 kr
L107
Bild saknas
Ångloken vid Sveriges Statsbanor
A4, svartvitt tryck på en sida, häftad. Förteckning över ånglok. Inga bilder/foto. Författare Yngve Holmgren. Utgiven av Yngve Holmgrens förlag år 1974.
100 kr
ÖL5
Modelljärnvägen – Katalog och Historik
Boken trycktes i samband med en utställning i Malmö Rådhushall hösten 1965. Boken innehåller historian om modelljärnvägen och en katalog över vilka modeller som ställdes ut.
Förf. Gösta Nilsson
Häftad, 31 sidor
30 kr
ÖL6

Järnvägens historier
– Äventyraren som fick monopol på att bygga de svenska stambanorna, men blev lurad och förlorade allt.
– Kungen som älskade pompa och att inviga nya linjer.
– Den mystiska kvinnogestalt som det berättades om i rallarkojorna.
150 kr

Medlemspris
125 kr, ange medlemsnummer
ÖL8
Småskrifter 24, Kristianstadsbanans Lokstall i Åhus
Den första järnvägen till Åhus var Gärds Härads Järnvägs linje Everöd-Åhus, GJ, vilken öppnades den 18 december 1883. För Gärdsbanans lok och ångvagnar uppfördes ett trespårigt parallellstall som vid järnvägslinjens nedläggning 1936 såldes och numera (1993) används som bilverkstad.
Förf. Yngve Holmgren.
Häftad, 8 sidor
30 kr
ÖL9
Småskrifter 36, Hamnloken i Åhus
Bland det, som den nya staden Kristianstad övertog från sina ”nedlagda” föregångare Åhus och Vä, var hamnen vid Helgeåns utlopp i Östersjön vid Åhus.
Förf. Yngve Holmgren.
Häftad, 17 sidor.
30 kr
ÖL10
Gislavedsboken 2001
I denna bok kan Du läsa ett kåseri av Torleif Ewermyr, Habo, född 1960 i Gislaved och uppvuxen på ”Veken”. Ortens äldsta företag, FärgCenter, som en gång grundades 1881 i Källeryd av Malkolm Andersson, uppmärksammar vi bland årets jubilarer. Att det gått hundra år sedan den första järnvägen till Gislaved öppnades för allmän trafik skriver vi också om.
Förf. Gislaveds hembygdsförening.
Limmad, 280 sidor.
175 kr

Medlemspris
150 kr, ange medlemsnummer,
ÖL14
Historien om en järnväg
Om födelsen, nedläggningen och den festliga återuppståndelsen.
Förf. Svenska Järnvägsklubben och Järnvägsfrämjandets lokalavdelning Öst.
Häftad, 9 sidor.
10 kr
ÖL16
Posten i Hardeberga, Revinge och Södra Sandby
I anslutning till 100-årsminnet av födelsen för poststationen i Södra Sandby är det väl motiverat att göra en återblick på hur våra förfäder fick kämpa för bättre postförhållanden. Mer än 50 foliosidor tynger arkivet med de dokument som plitades i anslutning till att Södra Sandby fick en poststation den 1 januari 1892, skrivna under ett förlopp av nära tre år.
Förf. Erik Lindgren
Häftad, 29 sidor.
25 kr

Medlemspris
20 kr, ange medlemsnummer
ÖL19
Om posten vid Skåne-Smålands järnväg, Södra delen.
Posthistorisk skriftserie nr 192.
Området beskrivs norrifrån med början vid den första stationen efter Markaryd. Det betyder att stationerna inte redovisas i kronologisk ordning efter tillkomsten. För fullständighetens skull redovisar jag också kort de tidsperioder då orterna i fråga har haft poststationer utan att dessa varit förenade med järnvägsstationerna.
Förf. Erik Lindgren.
Häftad, 23 sidor.
25 kr

Medlemspris
20 kr, ange medlemsnummer
ÖL20
Något om Posten vid Malmö-Kontinentens järnväg
Posthistorisk skriftserie nr 224. Illustrationen visar ett av de många cirkulär under slutet av 1800-talet som redovisade postens samarbete med järnvägarna efter hand som nätet växte sig allt tätare.
Förf. Erik Lindgren.
Häftad, 20 sidor.
25 kr

Medlemspris
20 kr, ange medlemsnummer
ÖL26
Banvakt 17
Bergslagsbanans banvaktsstuga 17 är belägen några kilometer söder om Grängesberg. Under de 70 år som banvakter bodde längs linjen, var det bara två, Lindahl och Johan, som hade stuga nr 17 som sin tjänstebostad.
Förf. Nils-Erik Wååg.
Limmad, 78 sidor.
90 kr

Medlemspris
70 kr, ange
medlemsnummer
ÖL28
I Pendlarnas Tjänst, SJ och Pendeltrafiken 1986-1999
I och med att 1900-talet tar slut avslutas en viktig epok i SJs och Pendeltrafikens historia: SJs uppdrag att sköta pendeltågstrafiken åt Storstockholms Lokaltrafik, SL, upphör efter mer än 31 år.
Förf. Thomas Ericsson, Pia Gullsäter, Karl Axel Håkansson.
Hård pärm, 146 sidor.
125 kr

Medlemspris
100 kr, ange
medlemsnummer
ÖL33
Järnvägens historia i Hästveda
Det har gått 140 år sedan det första tåget ångade in i Hästveda. Med järnvägen kom också en fantastisk utveckling, från kyrkby till ett expansivt stationssamhälle.
Förf. Hästveda Hembygdsförening.
Limmad, 75 sidor.
150 kr
ÖL103
SJ 1942, En kort redogörelse av Kungl. Järnvägsstyrelsen.
Reproduktion, utgiven av Trafikförlaget.
Frank Stenvalls Förlag.
Häftad, 34 sidor
60 kr
ÖL104
SJ 1943, En kort redogörelse av Kungl. Järnvägsstyrelsen.
Reproduktion, utgiven av Trafikförlaget.
Frank Stenvalls Förlag.
Häftad, 34 sidor.
60 kr
ÖL105
SJ 1944, En kort redogörelse av Kungl. Järnvägsstyrelsen.
Reproduktion, utgiven av Trafikförlaget.
Frank Stenvalls Förlag.
Häftad, 34 sidor.
60 kr
ÖL106

Krösatåget, den småländska tågrevolutionen– del 2
Under våren 2016 kom boken Krösatåget, den småländska tågrevolutionen, del 1.
Nu finns fortsättningen, Krösatåget, den småländska tågrevolutionen, del 2.
Ingemar Lundin fortsätter på ett målande vis berätta om upphandlingar, operatörsbyten, fordonsupprustning, BK-Tågs uppgång och fall och SJs försök att till varje pris behålla sitt monopol.
Magnus Lindman tar vid från 2010 och beskriver sina erfarenheter som förare i trafiken. Fler operatörsbyten, misskött trafikledning och omfattande fordonsbrist.
Ingemar genomför ett flertal intressanta intervjuer med personer som haft inflytande under de senaste 30 åren.
Företrädare för länstrafik och trafikoperatörer duckar för frågan om den återkommande fordonsbristen men Magnus beskriver sakligt orsaker och beslut. Den negativa trenden bryts dock när trafiken återfår sin kvalitet och tillförlitlighet.
Boken är rikt illustrerad med foton från tre årtionden och kompletta fordonslistor, utvald resandestatistik och detaljerad trafikutveckling. Ett urval av olyckor behandlas grundligt.
De båda författarna blickar också framåt från var sin horisont och berättar vad de tror och hoppas väntar runt hörnet.
Författare: Ingemar Lundin, Magnus Lindman
Trafik-Nostalgiska Förlaget, Stockholm 2021
ISBN: 9789187695322
Inbunden, 174 sidor.
250 kr
ÖL107
Kockums Eisenbahnfahrzeuge durch die Zeit
Omslagsbild i färg,
32 svartvita foto på järnvägsfordon. OBS. Tysk text
Utgiven av Kockums Industrier, Malmö år 1993
Ringbunden 33 sidor
25 kr
ÖL108Eisenbahnmaterial von Kockums, historische bilder
47 sidor med svartvita bilder, tysk text. Utgiven av Kockums Sweden 1995.
50 kr
ÖL109Railway vehicles from Kockums, historical pictures
47 sidor med svartvita bilder, engelsk text. Utgiven av Kockums Sweden 1995.
50 kr

Ångwhisslan
Ångwhisslan var Sveriges äldsta och mest utgivna medlemstidning. Sedan starten år 1964 kom den ut i 1941 nummer i pappersformat. Ursprungligen var det en veckotidning, men sedan 1990 blev det en fjortondagarstidning. Sommar-ÅW 2015 blev sista numret i pappersformat. Då upphörde föreningen med utgivning av Ångwhisslan.
Sedan nr 2588 utges tidningen Nya Ångwhisslan i pdf-format var 14:e dag genom eget initiativ av siste redaktören till pappersvarianten av Ångwhisslan.
Innehållet i Ångwhisslan byggde på medlemmarnas egna bidrag eller notiser från annan massmedia som kunde vara av intresse för andra.
Tidningen är i A4-format. Häftad.
Vi kan nu erbjuda äldre omgångar av järnvägstidningen Ångwhisslan. Tidningarna har lämnats som gåvor till mfÖSJ från olika personer under årens lopp. De tidningar vi nu kommer att kunna erbjuda är exemplar som finns utöver de som finns i föreningens bibliotek.
Vi håller på att sortera upp den stora mängd tidningar årgångsvis och kommer att kunna erbjuda omgångar efterhand som vi hinner sortera tidningarna.
Vi kommer enbart att sälja kompletta årgångar. Sedan tidningens start 1964 var Ångwhisslan en veckotidning men sedan år 1990 blev den en fjortondags-tidning.
Priset för en årgång av Ångwhisslan varierar beroende på hur många nummer av tidningen som ingår i respektive årgång, vilket beror på om det är årgångar då tidningen var en veckotidning eller en fjortondagarstidning.
Pris per tidningsnummer som finns i respektive årgång är 1 kr/st. Kostnad för emballage och frakt tillkommer.
ÖSJÅW2006Ånghwisslan 2006
NR 2383 – 2404 + sommar ÅW 2006 + Jul ÅW 2006 totalt 23 ex
23 Kr
ÖSJÅW2007Ånghwisslan 2007
NR 2405 – 2426 + sommar 2007 ÅW + Jul ÅW 2007 totalt 23 ex
23 Kr
ÖSJÅW2008Ånghwisslan 2008
NR 2427 – 2448 + sommar 2008 ÅW + Jul ÅW 2008 totalt 23 ex
23 Kr

Vid beställning ange artikelnr, antal och om ni vill få det skickat eller hämta i Kristianstad efter överenskommelse. Frakt och emballage tillkommer.

 Hör av dig till Försäljningen på:
Telefon: 0739-97 27 54 Jan Appelqvist
Epost: forsaljning@mfosj.se

 Skriftlig beställning till:
Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar
Västra Storgatan 89
29154 Kristianstad