Hem

Välkommen till Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar!

Bilden ovan fick bli omslagsbilden i ÖSJ-BLADET 2023-Nr 1. En jylpyntad mfÖSJ:s ”Railern” utlånad till Volvomuseet i Göteborg vintern 2022-2023 för utställningen ”Volvo i samhällets tjänst”. Fordonet lär vara det enda kvarvarande i sitt slag och är nästan helt i originalskick så personalen på Volvomuseet var överförtjusta över att få låna den. Mer om detta i ÖSJ-BLADET 2023-Nr 1.
Foto: Volvo Museum

Om ni läsare vill bidra med något skrivet till tidningen kan ni gärna göra det digitalt till:
redaktoren@mfosj.se.

eller fysiskt via brev till:
mfÖSJ, Redaktionen
Västra Storgatan 89
291 54 Kristianstad.

För att hinna komma med i respektive tidning, måste inlämnade artiklar med text och bilder vara redaktören tillhanda senast enligt listan nedan:
nr 1: 15 februari
nr 2: 15 Maj
nr 3: 15 augusti
nr 4: 1 november
Om inlämnad artikel inte får plats, kommer den att tas med i därpå följande nummer.

Vill du att vi skall skicka tillbaka dina inlämnade fysiska dokument vill vi att du bifogar adresserat och frankerat returkuvert för dessa.

Kallelse till årsmöte

Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar kallar till årsstämma lördagen den 29 april klockan 13.00. Mötet avhålls i föreningslokalen, Västra Storgatan 89 i Kristianstad. Efter de sedvanliga årsmöteshandlingarna lyssnar vi till vår inbjudna föreläsare Lars-Olof Karlsson som håller föredrag om ånglokens utveckling. Fika till självkostnadspris finns.
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 21 april. Välkomna!

mfÖSJ behöver växa

Det är kostsamt att hålla igång rullande material, även om den inte är i trafik så har vi fasta kostnader som försäkringar och löpande underhåll.  Driften av tågen och underhållsarbetet utförs av våra volontärer i samarbetet med Järnvägsmuseet.
Eftersom mycket arbetet sker på frivillig väg, bestämmer var och en själv sin arbetstakt och vad man vill jobba med. I mfÖSJ kan man bidra till samhällsnytta och samtidigt få gratis fysisk och mental aktivitet samt ett bra socialt umgänge se även arbetsdagar.

Eftersom vi saknar trafiktillstånd har vi i stort sett inga inkomster vilket gör att vi utöver frivilligt arbete måste förlita oss på försäljning och donationer.
Just nu har vi behov av licenssvetsare för att reparera vårt lilla smalspårsånglok. Till sommarsäsongen behöver vi lokförare och tågpersonal till smalspårsbanan. Den kan vi köra med eftersom den inte kräver speciella tillstånd eller utbildning och vi har fungerande motorlok.

Ett steg närmre tågtrafik på Kristianstad Södra

Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar (mfÖSJ) har sedan maj 2018 varit utan infrastruktur-tillstånd för att kunna bedriva trafik på bangården Kristianstad Södra, vid Järnvägs-museet. Dock, efter ansökan om nytt tillstånd och beslut av Transportstyrelsen den 26/11–2021 så är nu Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar åter igen innehavare av ett säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare av sidospår.
Ett säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare av sidospår innebär i korthet att spåren som tillståndet gäller för är officiellt farbara. Det finns alltså någon som underhåller, förvaltar, trafikleder och ansvarar för spåren – och inte minst trafiksäkerheten.
Att spåren på Kristianstad Södras bangård nu är officiellt farbara igen, innebär att det nu kan förekomma rörelser med spårfordon på området.
Ett säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare av sidospår innebär dock inte att det kommer att bedrivas veterantågstrafik till bland annat Åhus i mfÖSJ:s regi, eftersom det krävs ett annat slags tillstånd från Transportstyrelsen för att bedriva tågtrafik. Arbete med ansökan för det så kallade trafiktillståndet pågår. Avsaknaden av eget trafiktillstånd innebär också att de spårfordonsrörelser som kommer att ske på Kristianstad Södra i närtid sker i samarbete med annan museiförening med rätt slags tillstånd.

Fakta om mfÖSJ
Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar, mfÖSJ, bildades år 1972 och verkar för att bevara och levandegöra järnvägsminnen från Kristianstadsbanorna, som en gång i tiden var sju till antalet. Detta förverkligar vi genom att underhålla och renovera den järnvägsmateriel som Regionmuseet Skåne har placerad på Kristianstads Järnvägsmuseum, samt vår egen materiel. Föreningen disponerar över åtta ånglok, varav två smalspåriga, ett ellok, åtta motorvagnar och släp, fem lokomotorer och ett antal person- och godsvagnar, företrädesvis med anknytning till Kristianstad.

På gång

Hemsidan är uppdaterad 2022-12-12