Hem

Välkommen till Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar!


Bilden ovan fick bli omslagsbilden i ÖSJ-BLADET 2022-Nr 1.
Det är ett fotomontage baserat på foto av Lennart Neander troligen taget nån gång på 1980-talet och föreställer CHJ 17 med tåg som just har passerat Skånes enda tunnel i Barnakälla på fd. SOEJ (linjen Sölvesborg – Älmhult).
Loket är förvisso mycket äldre än 50 år, men mfÖSJ:s verksamhet började för 50 år sedan med detta lok som ägs av Kristianstad järnvägsmuseum. Bilden symboliserar även föreningens förhoppningar om en ljusare framtid ut ur Corona-tunneln.
Tyvärr mår CHJ17 inte så bra längre och är försatt ur trafik bland annat för rostskador i panna som förhindrar att vi monterar de nya tuber vi har anskaffat.
”Coronan” har tagit hårt på föreningen som ”går på knäna” och kämpar på så gott den kan. Inkomsterna är ännu allt för låga för att vi skall kunna få igång loket.
Vi behöver även fler aktiva medlemmar som kan hjälpa till med renovering av tåg i fullstorlek eller skalamodeller i modellsektionen.

mfÖSJ repar sig efter corona

Den 17/9 2022 kl. 10-16 firar mfÖSJ 50-årsjubileum i all enkelhet med att tillfälligt öppna lok- och vagnsmagasinen för besökare.
Besöksadress: Järnvägsmuseet, Västra Storgatan 74 i Kristianstad.
I magasinen finns det bland annat ånglok, vagnar, dressiner och ångmaskiner som är i behov av renovering.
Observera att det är trångt i magasinet och att objekten kan vara oljiga och smutsiga så om du ämnar besöka dessa bör du vara klädd i oömma kläder och iaktta försiktighet.
Vidare håller vi öppet för vår 80m2 stora modelljärnväg som finns på 2:a våningen i gasmästarbostaden ca. 200m från järnvägsmuseet.
Naturligtvis har järnvägsmuseet också öppet denna dag.
Enkel fika kommer att finnas samt försäljning av järnvägslitteratur.
Samma dag är det öppet hus på brandstationen som ligger ca. 600m från järnvägsmuseet.

ÖSJ-Bladet försenat, nr 1 utskickad

Som många redan vet så har ÖSJ-bladen nr 1 och 2 för 2022 blivit rejält försenade på grund av att vår förre redaktör Gunnar varit sjuk och inte kunnat sköta redaktörsarbetet eller aktivt lämna över tidigare inkomna artiklar till mig förrän efter det att han blev något bättre i augusti.
ÖSJ-Bladet nr 1 är nu skapat och utskickat av under den nya redaktionen.
Nu har vi ett knappt halvår på oss att hinna ikapp, varför nummer 1 och 2 kommer ut tätt inpå varandra. Ännu tätare blir det med nr 3 och 4 som kommer att ges ut som dubbelnummer 3/4 i december. Därefter räknar vi med att vara ”på spåret” igen inför 2023.

Om ni läsare vill bidra med något skrivet till tidningen kan ni gärna göra det digitalt till:
redaktoren@mfosj.se.

eller fysiskt via brev till:
mfÖSJ, Redaktionen
Västra Storgatan 89, 291 54 Kristianstad.

Inlämnade artiklar med text och bilder måste vara redaktören tillhanda senast 1 november om de skall hinna komma med i nr 3/4. Om de inte får plats kommer att tas med i därpå följande nummer.
Vill du att vi skall skicka tillbaka dina inlämnade fysiska dokument vill vi att du bifogar adresserat och frankerat returkuvert för dessa.

Redaktionen för ÖSJ-bladet
Thomas Binggeli

Ett steg närmre tågtrafik på Kristianstad Södra

Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar (mfÖSJ) har sedan maj 2018 varit utan infrastruktur-tillstånd för att kunna bedriva trafik på bangården Kristianstad Södra, vid Järnvägs-museet. Dock, efter ansökan om nytt tillstånd och beslut av Transportstyrelsen den 26/11–2021 så är nu Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar åter igen innehavare av ett säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare av sidospår.
Ett säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare av sidospår innebär i korthet att spåren som tillståndet gäller för är officiellt farbara. Det finns alltså någon som underhåller, förvaltar, trafikleder och ansvarar för spåren – och inte minst trafiksäkerheten.
Att spåren på Kristianstad Södras bangård nu är officiellt farbara igen, innebär att det nu kan förekomma rörelser med spårfordon på området.
Ett säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare av sidospår innebär dock inte att det kommer att bedrivas veterantågstrafik till bland annat Åhus i mfÖSJ:s regi, eftersom det krävs ett annat slags tillstånd från Transportstyrelsen för att bedriva tågtrafik. Arbete med ansökan för det så kallade trafiktillståndet pågår. Avsaknaden av eget trafiktillstånd innebär också att de spårfordonsrörelser som kommer att ske på Kristianstad Södra i närtid sker i samarbete med annan museiförening med rätt slags tillstånd.

Fakta
Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar, mfÖSJ, bildades år 1972 och verkar för att bevara och levandegöra järnvägsminnen från Kristianstadsbanorna, som en gång i tiden var sju till antalet. Detta förverkligar vi genom att underhålla och renovera den järnvägsmateriel som Regionmuseet Skåne har placerad på Kristianstads Järnvägsmuseum, samt vår egen materiel. Föreningen disponerar över åtta ånglok, varav två smalspåriga, ett ellok, åtta motorvagnar och släp, fem lokomotorer och ett antal person- och godsvagnar, företrädesvis med anknytning till Kristianstad.

På gång

Hemsidan är uppdaterad 2022-09-10