Hem

Välkommen till Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar!

Bilden ovan fick bli omslagsbilden i ÖSJ-BLADET 2022-Nr 1.
Det är ett fotomontage baserat på foto av Lennart Neander.
Bilden togs av Lennart Neander 1977-05-01. Tåget bestod av
CHJ 17 + SJ Q12 502036 + Gsh 37794 + FLJ BCo 19 + SJ C3c 1578
+ CF4b 1655 + DFo15 2757 (de fyra sista vagnarna tillhöriga dåvarande
Helsingborgs Veteranjärnväg, HVJ) och var på väg från Kristianstad till
Olofström.
Tågsättet skulle medverka i en TV-inspelning av Vilhelm Mobergs
”Soldat med brutet gevär”. Inspelningarna, vilka pågick i en vecka,
gjordes dels i Jämshög, som döpts om till ”Strängshult”, samt på linjen
mellan Jämshög och Näsum.
Tyvärr mår CHJ17 inte så bra längre och är försatt ur trafik bland annat för rostskador i panna som förhindrar att vi monterar de nya tuber vi har anskaffat. Vi kämpar på så gott den kan. Inkomsterna är ännu allt för låga för att vi skall kunna få igång loket.
Vi behöver även fler aktiva medlemmar som kan hjälpa till med renovering av tåg i fullstorlek eller skalamodeller i modellsektionen.

ÖSJ-Bladet försenat, nr 3/4 utskickad

Som många redan vet så har ÖSJ-bladen nr 1 och 2 för 2022 blivit rejält försenade på grund av att vår förre redaktör Gunnar varit sjuk och inte kunnat sköta redaktörsarbetet eller aktivt lämna över tidigare inkomna artiklar till mig förrän efter det att han blev något bättre i augusti.
Detta har lett till att nummer 1 och 2 kom ut tätt inpå varandra. Ännu tätare blev det med nr 3 och 4 som nu har kommit ut som dubbelnummer 3/4. Härefter är vi ”på spåret” igen inför 2023.

Men ÖSJ-BLADET kommer att innehålla något färre sidor i nästa år eftersom antalet betalande medlemmar har sjunkit de senaste åren och det är medlemsavgiften som skall täcka tidningens kostnader.
Uppenbart är att vi behöver bli fler medlemmar, gärna även några aktiva som kan hjälpa oss med underhåll och reparationer av vår material.

Om ni läsare vill bidra med något skrivet till tidningen kan ni gärna göra det digitalt till:
redaktoren@mfosj.se.

eller fysiskt via brev till:
mfÖSJ, Redaktionen
Västra Storgatan 89
291 54 Kristianstad.

För att hinna komma med i respektive tidning, måste inlämnade artiklar med text och bilder vara redaktören tillhanda senast enligt listan nedan:
nr 1: 15 februari
nr 2: 15 Maj
nr 3: 15 augusti
nr 4: 1 november
Om inlämnad artikel inte får plats, kommer den att tas med i därpå följande nummer.

Vill du att vi skall skicka tillbaka dina inlämnade fysiska dokument vill vi att du bifogar adresserat och frankerat returkuvert för dessa.

Redaktionen för ÖSJ-bladet önska alla en GOD JUL och ett gott Nytt År
Vi hoppas att det blir en och annan hård HJULKLAPP som speglas i granens pynt.
Thomas Binggeli

mfÖSJ behöver växa

Det är kostsamt att hålla igång rullande material, även om den inte är i trafik så har vi fasta kostnader som försäkringar och löpande underhåll.  Driften av tågen och underhållsarbetet utförs av våra volontärer i samarbetet med Järnvägsmuseet.
Eftersom mycket arbetet sker på frivillig väg, bestämmer var och en själv sin arbetstakt och vad man vill jobba med. I mfÖSJ kan man bidra till samhällsnytta och samtidigt få gratis fysisk och mental aktivitet samt ett bra socialt umgänge se även arbetsdagar.

Eftersom vi saknar trafiktillstånd har vi i stort sett inga inkomster vilket gör att vi utöver frivilligt arbete måste förlita oss på försäljning och donationer.
Just nu har vi behov av licenssvetsare för att reparera vårt lilla smalspårsånglok. Till sommarsäsongen behöver vi lokförare och tågpersonal till smalspårsbanan. Den kan vi köra med eftersom den inte kräver speciella tillstånd eller utbildning och vi har fungerande motorlok.

Ett steg närmre tågtrafik på Kristianstad Södra

Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar (mfÖSJ) har sedan maj 2018 varit utan infrastruktur-tillstånd för att kunna bedriva trafik på bangården Kristianstad Södra, vid Järnvägs-museet. Dock, efter ansökan om nytt tillstånd och beslut av Transportstyrelsen den 26/11–2021 så är nu Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar åter igen innehavare av ett säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare av sidospår.
Ett säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare av sidospår innebär i korthet att spåren som tillståndet gäller för är officiellt farbara. Det finns alltså någon som underhåller, förvaltar, trafikleder och ansvarar för spåren – och inte minst trafiksäkerheten.
Att spåren på Kristianstad Södras bangård nu är officiellt farbara igen, innebär att det nu kan förekomma rörelser med spårfordon på området.
Ett säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare av sidospår innebär dock inte att det kommer att bedrivas veterantågstrafik till bland annat Åhus i mfÖSJ:s regi, eftersom det krävs ett annat slags tillstånd från Transportstyrelsen för att bedriva tågtrafik. Arbete med ansökan för det så kallade trafiktillståndet pågår. Avsaknaden av eget trafiktillstånd innebär också att de spårfordonsrörelser som kommer att ske på Kristianstad Södra i närtid sker i samarbete med annan museiförening med rätt slags tillstånd.

Fakta om mfÖSJ
Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar, mfÖSJ, bildades år 1972 och verkar för att bevara och levandegöra järnvägsminnen från Kristianstadsbanorna, som en gång i tiden var sju till antalet. Detta förverkligar vi genom att underhålla och renovera den järnvägsmateriel som Regionmuseet Skåne har placerad på Kristianstads Järnvägsmuseum, samt vår egen materiel. Föreningen disponerar över åtta ånglok, varav två smalspåriga, ett ellok, åtta motorvagnar och släp, fem lokomotorer och ett antal person- och godsvagnar, företrädesvis med anknytning till Kristianstad.

På gång

Hemsidan är uppdaterad 2022-12-12